LATEST ARTICLES

Xây dựng mô hình cạnh tranh năm lực lượng của Porter

Xây dựng mô hình cạnh tranh năm lực lượng của Porter ,Michael Porter (Nhà nghiên cứu Quản lý Trường Kinh doanh Harvard) đã thiết...

Chiến lược Đại dương xanh và ý nghĩa của nó đối với doanh nghiệp

Chiến lược Đại dương xanh và ý nghĩa của nó đối với doanh nghiệp là một khái niệm đã được các Giáo sư INSEAD,...

Chiến lược đại dương : Thúc đẩy tăng trưởng và khả năng sinh lời

Chiến lược đại dương thúc đẩy tăng trưởng và khả năng sinh lời, để nói rằng chúng ta đang đối mặt với một cuộc...

Phân tích 5 lực lượng khuân vác của China Mobile

Việc phân tích 5 lực lượng khuân vác của China Mobile hoạt động trong một thị trường độc quyền giống như thị trường trong...

Đạo đức kinh doanh – Một cách thành công để tiến hành kinh doanh

Đạo đức kinh doanh một cách thành công để tiến hành kinh doanh. Đề cập đến việc thực hiện kinh doanh theo các tiêu...

Lý thuyết năng lực cốt lõi của chiến lược

Lý thuyết năng lực cốt lõi của chiến lược là lý thuyết chiến lược quy định các hành động mà các công ty phải...

Ma trận Igor Ansoff doanh nghiệp

Ma trận Igor Ansoff doanh nghiệp, chuyên gia quản lý nổi tiếng, Igor Ansoff đưa ra lộ trình phát triển của các công ty...

Lộ trình tăng trưởng chiến lược: Tăng trưởng hữu cơ hoặc vô cơ

Lộ trình tăng trưởng chiến lược tăng trưởng hữu cơ hoặc vô cơ, đánh giá là một phần ưu thế mạnh liên quan đến...

Đa dạng hóa như một Chiến lược Doanh nghiệp Khả thi

Đa dạng hóa như một Chiến lược Doanh nghiệp Khả thi là một trong những chiến lược được theo đuổi bởi các công ty...

Xây dựng năm cấu hình quản lý chiến lược của Mintzberg

Xây dựng năm cấu hình quản lý chiến lược của Mintzberg, chuyên gia quản lý nổi tiếng, Henry Mintzberg, đã đề xuất một cách...

Most Popular

Recent Comments