Home Uncategorized Tầm quan trọng của chức năng tổ chức

Tầm quan trọng của chức năng tổ chức

Tầm quan trọng của chức năng tổ chức là quá trình tổ chức có thể được thực hiện một cách hiệu quả nếu các nhà quản lý có những hướng dẫn nhất định để họ có thể đưa ra quyết định và có thể hành động. Để tổ chức một cách hiệu quả, người quản lý có thể sử dụng các nguyên tắc tổ chức.

Tầm quan trọng của chức năng tổ chức giúp ích cho quản lý

Group of young business people working in the office Free Photo

1. Tầm quan trọng của chức năng tổ chức – Chuyên môn hóa

Cơ cấu tổ chức là một mạng lưới các mối quan hệ trong đó công việc được phân chia thành các đơn vị và bộ phận. Sự phân chia công việc này đang giúp mang lại sự chuyên môn hóa trong các hoạt động khác nhau được quan tâm.

2. Các công việc được xác định rõ ràng

Cơ cấu tổ chức giúp đưa những người phù hợp vào đúng công việc. Có thể được thực hiện bằng cách chọn người cho các bộ phận khác nhau theo trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm của họ. Điều này giúp xác định công việc một cách hợp lý, làm rõ vai trò của mỗi người.

3. Làm rõ quyền hạn

Cơ cấu tổ chức giúp làm rõ các vị trí vai trò cho mọi nhà quản lý (hiện trạng). Điều này có thể được thực hiện bằng cách làm rõ quyền hạn cho mọi người quản lý. Cách thức mà người đó phải thực hiện những quyền hạn đó cần được làm rõ để không xảy ra tình trạng lạm dụng quyền hạn. Các công việc và trách nhiệm được xác định rõ ràng giúp mang lại hiệu quả làm việc. Điều này giúp tăng năng suất.

4. Phối hợp

 Tổ chức là một phương tiện tạo ra sự phối hợp giữa các bộ phận khác nhau của doanh nghiệp. Nó tạo ra mối quan hệ rõ ràng giữa các vị trí và đảm bảo sự hợp tác lẫn nhau giữa các cá nhân. Sự hài hòa của công việc được thực hiện bởi các nhà quản lý cấp cao hơn. Họ thực hiện quyền hạn của họ đối với các hoạt động liên kết của người quản lý cấp dưới.

Mối quan hệ trách nhiệm thẩm quyền chỉ có thể có kết quả khi có một mối quan hệ chính thức giữa hai bên. Để vận hành trơn tru một tổ chức, sự phối hợp giữa quyền hạn và trách nhiệm là rất quan trọng. Cần có sự phối hợp giữa các mối quan hệ khác nhau. Cần phải rõ ràng về trách nhiệm cuối cùng gắn liền với mọi cơ quan có thẩm quyền. Có một câu nói, “Thẩm quyền mà không có trách nhiệm dẫn đến hành vi không hiệu quả và trách nhiệm không có thẩm quyền làm cho người đó không hiệu quả.” Do đó, sự phối hợp giữa thẩm quyền và trách nhiệm là rất quan trọng.

5. Quản trị hiệu quả

 Cơ cấu tổ chức hữu ích trong việc xác định các vị trí công việc. Các vai trò được thực hiện bởi các nhà quản lý khác nhau được làm rõ. Sự chuyên môn hóa đạt được thông qua việc phân chia công việc. Tất cả điều này dẫn đến quản trị hiệu quả và hiệu quả.

6. Tầm quan trọng của chức năng tổ chức là Tăng trưởng và đa dạng hóa

 Sự tăng trưởng của một công ty hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ hoạt động hiệu quả và suôn sẻ của một mối quan tâm. Hiệu quả có thể được mang lại bằng cách xác định rõ vị trí vai trò của người quản lý. Phối hợp giữa quyền hạn và trách nhiệm và tập trung vào chuyên môn hóa. Thêm vào đó, một công ty có thể đa dạng hóa nếu tiềm năng của nó phát triển. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi cơ cấu tổ chức được xác định rõ ràng. Điều này có thể thực hiện được thông qua một tập hợp các cấu trúc chính thức.

7. Cảm giác an toàn

Cơ cấu tổ chức làm rõ các vị trí công việc. Các vai trò được giao cho mọi người quản lý đều rõ ràng. Phối hợp là có thể. Do đó, sự rõ ràng về quyền hạn sẽ tự động giúp gia tăng sự hài lòng về tinh thần và do đó có được cảm giác an toàn trong mối quan tâm. Điều này rất quan trọng đối với sự hài lòng trong công việc.

8. Phạm vi cho những thay đổi mới

 Nơi mà các vai trò và hoạt động được thực hiện rõ ràng và mỗi người được độc lập trong công việc của mình. Điều này cung cấp đủ không gian để người quản lý phát triển tài năng và nâng cao kiến ​​thức của mình. Người quản lý sẵn sàng đưa ra các quyết định độc lập. Có thể là con đường hoặc con đường dẫn đến việc áp dụng các kỹ thuật sản xuất mới. Phạm vi mang lại những thay đổi mới trong hoạt động của một doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện được thông qua một bộ cơ cấu tổ chức.

=> Nguồn bài viết: Tầm quan trọng của tổ chức
=> Tham khảo bài viết: Tổng tầm quan trọng về quản lý thời gian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments