Home Tài chính kế toán Tiền mặt so với Cơ sở tích lũy của Kế toán

Tiền mặt so với Cơ sở tích lũy của Kế toán

Kế toán dồn tích và kế toán tiền mặt là hai phương pháp ghi nhận tài sản, nguồn vốn, doanh thu và chi phí được sử dụng trong kế toán. Kế toán dồn tích ghi nhận doanh thu và chi phí dựa trên nguyên tắc dự thu – dự chi; kế toán tiền mặt ghi nhận doanh thu và chi phí theo nguyên tắc thực thu – thực chi. Hai phương pháp kế toán này có tác động khác nhau đến báo cáo thu nhập của doanh nghiệp.

1. Cơ sở tiền mặt của kế toán

Cơ sở Kế toán Tiền mặt sử dụng các phiếu thu và chi tiền mặt để ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí. Nếu doanh nghiệp thanh toán lương tháng 1, 3 tháng sau được coi là chi phí của tháng 4.

Vì đó là thời điểm chi tiền mặt. Ngoài ra, nếu thanh toán lương tạm ứng của tháng 5 vào tháng 4. Thì khoản đó sẽ được coi là chi phí cho tháng 4.

Tương tự, thời gian các công ty dành để làm giá trị cộng thêm cho sản phẩm của họ, sẽ hiển thị trong sổ sách dưới dạng chi phí.

Chỉ khi việc bán hàng kết thúc và tiền mặt được đưa vào cửa, thu nhập mới được ghi nhận. Cơ sở kế toán tiền mặt coi các khoản tạm ứng là thu nhập kể từ khi tiền mặt đã được nhận.

Có những vấn đề rõ ràng với cơ sở tiền mặt của kế toán. Chúng như sau:

a. Chi phí có xu hướng lộn xộn

Không có gì lạ khi các công ty tự thương lượng tín dụng thương mại. Các công ty sử dụng nguyên liệu thô trong một khoảng thời gian và thanh toán một lần.

Theo cơ sở kế toán tiền mặt, tất cả các chi phí xuất hiện trên báo cáo tài chính cùng một lúc khi thanh toán được thực hiện. Điều này làm lộn xộn các chi phí trên báo cáo tài chính.

b. Thu nhập có xu hướng lộn xộn

Giống như chúng tôi sử dụng tín dụng từ các nhà cung cấp của mình. Các công ty giao dịch với chúng tôi cũng có xu hướng sử dụng tín dụng của chúng tôi.

Họ cũng thanh toán cho chúng tôi một lần. Do đó, cũng giống như các khoản chi, thu nhập cũng có xu hướng lộn xộn.

c. Tài chính trở nên khó lường

Theo cơ sở kế toán tiền mặt, một số tháng sẽ không có hoặc có rất ít thu nhập. Chi phí và một số khoản thu nhập và chi phí rất lớn ở một số tháng khác.

Điều này sẽ là do hiệu ứng lộn xộn. Kết quả là, tài chính trở nên khó lường.

2. Cơ sở dồn tích của kế toán
Mặt khác, cơ sở kế toán dồn tích, ghi nhận thu nhập khi thu được và ghi nhận chi phí khi phát sinh:

  • Công ty sẽ chi phí nguyên vật liệu khi chúng được sử dụng. Không tính khoản phí nào khi chúng được thanh toán.
  • Công ty sẽ ghi nhận thu nhập khi mọi trách nhiệm liên quan đến việc bán hàng đã được hoàn thành và công ty có quyền đòi tiền từ khách hàng.
  • Tiền ứng trước nhận được sẽ được coi là một khoản nợ phải trả. Công ty sẽ phải trả lại tiền mặt hoặc cung cấp dịch vụ thay cho những điều tương tự.

Chúng tôi sử dụng kết hợp giữa tiền mặt và cơ sở dồn tích của kế toán. Tài khoản lãi lỗ và bảng cân đối kế toán được lập theo cơ sở dồn tích trong khi báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho biết tình hình tiền mặt của công ty.

Nguồn bài viết: https://www.managementstudyguide.com/cash-vs-accrual-basis-of-accounting.htm
Tham khảo thêm: https://aib.edu.vn/cac-nguyen-tac-co-ban-cua-ke-toan/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments